• Do pobrania:

    • Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą  zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


     Druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: klasa_1_2022_23_obwod.pdf

     Druk dla dzieci zamieszakłych poza obwodem gminy: klasa_1_2022_23_spoza_obwod.pdf

                      INFORMACJA RODO: Informacja_RODO_rekrutacja__przedszkola_szkola_podstawowa.pdf

      


     ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W MALINIU ZAPISY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 28.02. - 18.03.2022r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY W MALINIU W GODZINACH 8:00 - 15:00.
     Dokumenty będzie można zostawić także u nauczycieli świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:00 oraz przesłać ich skan na adres e-mail: spmalinie@tuszownarodowy.pl


      

     ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - REGULACJE PRAWNE:

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

     Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
     1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 28.02.2022 r.
     do 18.03.2022 r.
     w godzinach
     pracy szkoły
     od 09.05.2022 r.
     do 13.05.2022 r.
     w godzinach
     pracy szkoły
     2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 21.03.2022 r.
     do 30.03.2022 r.
     od 16.05.2022 r.
     do 20.05.2022 r.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31.03.2022 r.
     godz. 14.00
     23.05.2022 r.
     godz. 14.00
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

     od 01.04.2022 r.
     do 05.04.2022 r.

      do godz. 14.00

     od 24.05.2022 r.
     do 27.05.2022 r.

      do godz. 14.00

     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 06.04.2022 r.
     godz. 14.00
     30.05.2022 r.
     godz. 14.00

      

     Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

      Lp.  Nazwa kryterium  Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
      1. Kontynuacja nauki w szkole po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.  10 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
      2. W  szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.  5 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
      3. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.  3 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania.
      4. Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły.  1 pkt Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220 39-331 Chorzelów Poland
   • spmalinie@tuszownarodowy.pl
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
 • Galeria zdjęć

   brak danych