• Do pobrania:

    • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego ("zerówka") w Zespole Szkół w Maliniu
     na rok szkolny 2023/2024:wniosek_zerowka_2024_25.pdf

     INFORMACJA RODO: Informacja_RODO_rekrutacja__przedszkola_szkola_podstawowa.pdf

                      Poświadczenie woli: osw_woli_zerowka.pdf

      


     ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "ZERÓWKA" (6 LAT) ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 19.02. - 04.03.2024 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY W MALINIU W GODZINACH 8:00 - 14:00.
     Dokumenty będzie można zostawić także u nauczycieli świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:00 oraz przesłać ich skan na adres e-mail: spmalinie@tuszownarodowy.pl


     Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025  -  terminy rekrutacji

     Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
     1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. od 19.02.2024 r.
     do 04.03.2024 r.
     w godzinach
     pracy placówki
     od 06.05.2024 r.
     do 13.05.2024 r.
     w godzinach
     pracy placówki
     2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 05.03.2024 r.
     do 25.03.2024 r.
     od 14.05.2024 r.
     do 28.05.2024 r.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.03.2024 r.
      
     29.05.2024 r.
      
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do placówki w postaci pisemnego oświadczenia. od 27.03.2024 r.
     do 02.04.2024 r.
      

     od 31.05.2024 r.
     do 03.06.2024 r. 
      

     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. 03.04.2024 r.
      
     04.06.2024 r.
      

      

     Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tuszów Narodowy, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według następujących kryteriów, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z poźn. zm.).

     Kryteria ustawowe są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość:

     • Wielodzietność rodziny kandydata;
     • Niepełnosprawność kandydata;
     • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
       

     W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXV/235/2018 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

     Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów
     1. Dziecko obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 25 pkt. Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata lub informację o decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego.
     2. Dziecko 5–letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 10 pkt. Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata.
     3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko: pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 6 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu i formie pracy / nauki / działalności.
     4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 7 godzin dziennie. 4 pkt. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
     5. Uczęszczanie do tej samej placówki edukacyjnej rodzeństwa kandydata. 2 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki edukacyjnej.
     6. Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką względem miejsca zamieszkania lub pracy rodziców (prawnych opiekunów). 1 pkt Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów potwierdzające najbliższe położenie placówki względem miejsca zamieszkania lub pracy.

      

     Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

     Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat. (art. 31 ustawy Prawo oświatowe).

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych