• Regulamin świetlicy szkolnej

    •  

     REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W MALINIU

      

     I. Postanowienia ogólne

     1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas 0-III , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

     2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie profilaktyczno - wychowawczym.

     3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

     4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy.

     5. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

     II. Cele i zadania

     1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

     2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

     1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

     2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

     3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

     4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

     5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

     6. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

     III. Organizacja pracy w świetlicy

     1. Czas pracy świetlicy trwa codziennie od godziny 6.30 do godziny 16.00.

     2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

     3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

     4. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe, rekreacyjne oraz dydaktyczne.

     5. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

     6. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo - wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

     IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

     1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

     1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

     2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

     3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery.

     4. Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.

     5. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

     6. Pomocy w nauce.

     7. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

     8. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

     9. Korzystania z szatni podczas pobytu w świetlicy.

     1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:

     1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy.

     2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

     3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych.

     4. Respektowania poleceń nauczyciela.

     5. Poszanowania mienia szkolnego i innych uczniów.

     6. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy.

     V. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

     1. Rodzice (opiekunowie) uczniów klas 0-III mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

     2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.

     3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

     4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.

     5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczniów pozostawione w świetlicy.

     6. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt.

     7. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

     8. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

     9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 6.30 i odebrania do godz. 16:00.

     10. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły. 

     VI. Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

     1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:

     1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

     2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

     3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych.

     4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy.

     5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy.

     6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem różnorodności i liczebności grupy, prowadzi zajęcia z dziećmi.

     7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.

     8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy.

     9. Przestrzega dyscypliny pracy.

     10. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami.

     11. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

     VII. Powierzanie opiece i odbieranie

     1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.

     2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnionej oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.

     3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

     4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów).

     5. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

     VIII. Sytuacje wyjątkowe

     1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.

     2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

     3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:00 wychowawca podejmuje następujące działania:

     1. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Po konsultacji z rodzicami dziecko nadal przebywa w świetlicy pod opieką wychowawcy.

     2. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły.

     IX. Dokumentacja świetlicy

     Dokumentacja świetlicy to:

      

     1. Regulamin świetlicy.

     2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

     3. Dziennik zajęć świetlicy.

     4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

     5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

     X. Wyposażenie świetlicy

      1. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

      2. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

      3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.

      4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.

      5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.

      6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

     XI. Postanowienia końcowe

      1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.

      2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.

      3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych