Klasa pierwsza

Do pobrania:

UWAGA: dokumenty będą udostępnione od 17 lutego 2020r.

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą  zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: klasa_1_2020_obwod.pdf

Druk dla dzieci zamieszakłych poza obwodem gminy: klasa_1_2020_spoza_obwod.pdf

 


ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W MALINIU
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 17.02. - 03.03.2020r. w SEKRETARIACIE SZKOŁY W MALINIU W GODZINACH 8:00 - 15:00.
Dokumenty będzie można zostawić także u nauczycieli świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:00.


 

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - REGULACJE PRAWNE:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17.02.2020 r.
do 03.03.2020 r.
w godzinach
pracy szkoły
od 04.05.2020 r.
do 11.05.2020 r.
w godzinach
pracy szkoły
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 04.03.2020 r.
do 17.03.2020 r.
od 12.05.2020 r.
do 25.05.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18.03.2020 r.
godz. 12.00
26.05.2020 r.
godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. od 19.03.2020 r.
do 27.03.2020 r.
od 27.05.2020 r.
do 29.05.2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03.2020 r.
godz. 12.00
01.06.2020 r.
godz. 12.00

 

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

 Lp.  Nazwa kryterium  Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
 1. Kontynuacja nauki w szkole po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.  10 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
 2. W  szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.  5 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
 3. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.  3 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania.
 4. Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły.  1 pkt Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Maliniu,
    Malinie 220
    39-331 Chorzelów
  • (17) 7743220

    Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
    (17) 747 90 10

Galeria zdjęć