Przedszkole w Ławnicy

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Ławnicy w roku szkonym 2020/2021.  wniosek_przedszkole_2020_21.pdf

Poświadczenie woli przyjęcia: osw_woli_przedszkole(2).doc

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 17.02. - 03.03.2020r. W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA W ŁAWNICY W GODZINACH 6.00 - 14.00.LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY W MALINIU W GODZINACH 8:00 - 15:00.
Dokumenty będzie można zostawić także u nauczycieli świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:00.
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA - regulacje prawne: 

1. Rodzice dzieci 4, 5 ,6 letnich, które w tym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola,  powinni złożyć w terminie 7 dni  przed rozpoczęciem nowej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  tj. do 10 lutego 2020 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka  w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.
Jest to konieczne ze względu na ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu dla dzieci, które zapisują się po raz pierwszy.


Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  -  terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. od 17.02.2020 r.
do 03.03.2020 r.
w godzinach
pracy placówki
od 04.05.2020 r.
do 11.05.2020 r.
w godzinach
pracy placówki
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 04.03.2020 r.
do 17.03.2020 r.
od 12.05.2020 r.
do 25.05.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18.03.2020 r.
godz. 12.00
26.05.2020 r.
godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do placówki w postaci pisemnego oświadczenia. od 19.03.2020 r.
do 27.03.2020 r. 
od 27.05.2020 r.
do 29.05.2020 r. 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. 30.03.2020 r.
godz. 12.00 
01.06.2020 r.
godz. 12.00 

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tuszów Narodowy, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według następujących kryteriów, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.).

Kryteria ustawowe są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość:

 • Wielodzietność rodziny kandydata;
 • Niepełnosprawność kandydata;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXV/235/2018 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów
1. Dziecko obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 25 pkt. Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata lub informację o decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego.
2. Dziecko 5–letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 10 pkt. Wniosek o przyjęcie dziecka zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata.
3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko: pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 6 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu i formie pracy / nauki / działalności.
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 7 godzin dziennie. 4 pkt. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
5. Uczęszczanie do tej samej placówki edukacyjnej rodzeństwa kandydata. 2 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki edukacyjnej.
6. Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką względem miejsca zamieszkania lub pracy rodziców (prawnych opiekunów). 1 pkt Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów potwierdzające najbliższe położenie placówki względem miejsca zamieszkania lub pracy.

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (od 1 września w roku w którym dziecko kończy 3 lata)

Przedszkole nie gwarantuje przyjęcia dziecka poniżej 3 roku życia.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat. (art .31 ustawy Prawo oświatowe)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem wolnych miejsc w przedszkolu).

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Maliniu,
  Malinie 220
  39-331 Chorzelów
 • (17) 7743220

  Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
  (17) 747 90 10

Galeria zdjęć